صفحه اصلی گالریطراحی داخلیغرفه سازی نمایشگاهیطرح پاویون ایران در اکسپوی میلان 2015

تصاویر

پاویون ایران، اکسپوی 2015 میلان، کار مشترک طرح امروز و ایران بُن (یکی از هشت طرح برگزیده مرحله نهایی)
پاویون ایران، اکسپوی 2015 میلان، کار مشترک طرح امروز و ایران بُن (یکی از هشت طرح برگزیده مرحله نهایی)
پاویون ایران، اکسپوی 2015 میلان، کار مشترک طرح امروز و ایران بُن (یکی از هشت طرح برگزیده مرحله نهایی)
پاویون ایران، اکسپوی 2015 میلان، کار مشترک طرح امروز و ایران بُن (یکی از هشت طرح برگزیده مرحله نهایی)
پاویون ایران، اکسپوی 2015 میلان، کار مشترک طرح امروز و ایران بُن (یکی از هشت طرح برگزیده مرحله نهایی)
پاویون ایران، اکسپوی 2015 میلان، کار مشترک طرح امروز و ایران بُن (یکی از هشت طرح برگزیده مرحله نهایی)
پاویون ایران، اکسپوی 2015 میلان، کار مشترک طرح امروز و ایران بُن (یکی از هشت طرح برگزیده مرحله نهایی)