صفحه اصلی گالریپروژه......... نمایشگاه دائمی ........ معاونت علم وفناوری ریاست جمهوری سازه L S F

تصاویر

محل احداث نمایشگاه دائمی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری
ساخت نمایشگاه دائمی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری
ساخت نمایشگاه دائمی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری
نمای داخلی سازه نمایشگاه دائمی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری
نمای بیرونی سازه نمایشگاه دائمی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری
ساخت نمایشگاه دائمی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری
اجرای پوشش سقف سازه نمایشگاه دائمی معاونت علمی و فناوری
ساخت نمایشگاه دائمی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری
نمای بالای سازه نمایشگاه دائمی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری
نمای جانبی سازه نمایشگاه دائمی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری
ساخت نمایشگاه دائمی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری
ساخت نمایشگاه دائمی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری
نمایشگاه دائمی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری
نمایشگاه دائمی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری
نمایشگاه دائمی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری
روند پیشرفت پروژه ساخت نمایشگاه دائمی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری