صفحه اصلی گالریپروژه سالن کنفرانس معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری - سازه LSF

تصاویر

محل احداث سالن کنفرانس معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری
پروژه ساخت سالن کنفرانس معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری
پروژه ساخت سالن کنفرانس معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری
پروژه ساخت سالن کنفرانس معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری
پروژه ساخت سالن کنفرانس معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری
پروژه ساخت سالن کنفرانس معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری
پروژه ساخت سالن کنفرانس معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری
پروژه ساخت سالن کنفرانس معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری
سالن کنفرانس معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری
سالن کنفرانس معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری
سالن کنفرانس معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری
سالن کنفرانس معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری
سالن کنفرانس معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری
سالن کنفرانس معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری
آشپزخانه، حمام و دستشویی سالن کنفرانس معاونت علمی و فناوری
روند پیشرفت پروژه ساخت سالن کنفرانس معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری