تصاویر

پاویون ایران در اکسپو شانگهای 2010
پاویون ایران در اکسپو شانگهای 2010
پاویون ایران در اکسپو شانگهای 2010
پاویون ایران در اکسپو شانگهای 2010
پاویون ایران در اکسپو شانگهای 2010
پاویون ایران در اکسپو شانگهای 2010
پاویون ایران در اکسپو شانگهای 2010
پاویون ایران در اکسپو شانگهای 2010
پاویون ایران در اکسپو شانگهای 2010
پاویون ایران در اکسپو شانگهای 2010
پاویون ایران در اکسپو شانگهای 2010